ტომი მეორე

წიგნი მოწონებულია და რეკომენდებულია გამოსაქვეყნებლად საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს მიერ.

Table Of Contents: შესავალი(შ. მესხია); § 1. ადრეფეოდალური ხანის საქართველოს ისტორიის ძირითადი პერიოდები; § 2. ადრეფეოდალური ხანის საქართველოს ისტორიის ძირითადი წყაროების მოკლე მიმოხილვა; § 3. ადრეფეოდალური ხანის საქართველოს ისტორიის ისტორიოგრაფია; თავი პირველი.აღმოსავლეთ საქართველო (ქართლი) IV-V საუკუნეებში; § 1. ქართლი IV ს. პირველ ნახევარში. ქრისტიანობის გამოცხადება სახელმწიფო სარწმუნოებად (ლ. ჯანაშია); § 2. ბრძოლა ირანის აგრესიის წინააღმდეგ ქართლში IV საუკუნის მეორე ნახევარსა და V საუკუნის პირველ ნახევარში; § 3. ქართლი V ს. მეორე ნახევარში. ვახტანგ გორგასალი; § 4. ეკონომიური და სოციალური ვითარება IV- V საუკუნეების აღმოსავლეთ საქართველოში. ადრეფეოდალურ სოციალ-ეკონომიურ ურთიერთობათა გაბატონება (ა. ბოგვერაძე, გარდა გ. ქვეთავისა); ა. სამეურნეო ცხოვრების დაწინაურება; ბ. ფეოდალური მიწათმფლობელობის განვითარება; გ. ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება (თ. გამსახურდია); დ. ცვლილებანი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში; თავი მეორე დასავლეთ საქართველო (ეგრისი) IV- V საუკუნეებში (ნ. ლომოური); § 1. ეგრისის სამეფოს პოლიტიკური მდგომარეობა IV- V საუკუნეებში; § 2. ეგრისის სამეფოს ვითარება IV- V საუკუნეებში; § 3. ეგრისის სოციალური და კულტურული ვითარება. ქრისტიანობის მიღება; თავი მესამე. ქართული კულტურა IV- V საუკუნეებში (გ. ლომთათიძე, თ. პაპუაშვილი); § 1. ყოფა და კულტურა არქეოლოგიური მასალების მიხედვით (გ. ლომთათიძე); ა. წყარო-ძეგლების მიმოხილვა; ბ. ყოფა-კულტურის ზოგადი მონახაზი; § 2. ქართული დამწერლობა და მწიგნობრობა (თ. პაპუაშვილი); თავი მეოთხე. ადრეფეოდალური ქართული სახელმწიფოები IV- VIII საუკუნეებში (ა. ბოგვერაძე); § 1. სამეფო ხელისუფლების გაუქმება ქართლში; § 2. ბრძოლა ირანელი და ბიზანტიელი დამპყრობლების წინააღმდეგ ეგრისში; § 3. ქართლის ფეოდალური სახელმწიფოს აღდგენა; § 4. არაბი დამპყრობლები და ბრძოლა მათ წინააღმდეგ VII-VIII; საუკუნეებში არაბები, მათი ეკონომიური და სოციალური ყოფა. არაბების შემოსევა საქართველოში; თავი მეხუთე. სოციალ-ეკონომიური ვითარება VI-VIII საუკუნეების აღმოსავლეთ საქართველოში (ა. ბოგვერაძე); § 1. ფეოდალური მიწათმფლობელობის შემდგომი განვითარება; § 2. საზოგადოებრივი კლასები; თავი მეექვსე. ცვლილებები ეკონომიურ და სოციალურ ცხოვრებაში IX- X საუკუნეებში (მ. ლორთქიფანიძე, გარდა § 3-ისა); § 1. სოფლის მეურნეობის ძირითადი დარგები; § 2. მიწისმფლობელობის ფორმები; § 3. ქალაქები, ვაჭრობა და ხელოსნობა (თ. გამსახურდია); § 4. ძირითადი საზოგადოებრივი კლასები, კლასობრივი ბრძოლა IX-X საუკუნეებში საქართველოში; თავი მეშვიდე. ახალი ფეოდალური სამთავროების წარმოქმნა (მ. ლორთქიფანიძე); § 1. კახეთი; § 2. ჰერეთი; § 3. ეგრის-აფხაზეთი; § 4. ტაო-კლარჯეთი («ქართველთა სამეფო»); § 5. თბილისის საამირო; თავი მერვე. ქართული ფეოდალური მონარქიის შექმნა (მ. ლორთქიფანიძე); § 1. ქართული მიწების გაერთიანების საფუძვლები; § 2. ბრძოლა საქართველოს გაერთიანებისათვის; თავი მეცხრე. ქართული კულტურა და ყოფა VI- X საუკუნეებში; § 1. ყოფა და კულტურა არქეოლოგიური მასალების მიხედვით (გ. ლომთათიძე); ა. წყარო-ძეგლების მიმოხილვა; ბ. ყოფა-კულტურის ზოგადი მონახაზი (გ. ლომთათიძე); § 2. ადრეფეოდალური ხანის ქართული ლიტერატურა და საისტორიო მწერლობა (თ. პაპუაშვილი); § 3. საზოგადოებრივი და ფილოსოფიური აზროვნება; § 4. სამართლებრივი კულტურის საკითხები; § 5. განათლება და კულტურა ცენტრებში; § 6. ადრეფეოდალური ხანის ქართული ხელოვნება (ვ. ბერიძე); ა. ქართული ხელოვნება VII საუკუნემდე; ბ. ქართული ხელოვნება VIII – X საუკუნეებში.
Date of Issue: 1973
Source: საქართველოს ისტორიის ნარკვევები : 8 ტომად / [სარედ. კოლ.: გ. მელიქიშვილი (მთ. რედ.), ი. ანთელავა, ვ. დონდუა და სხვ.] ; საქ. სსრ მეცნ. აკად., ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინ-ტის სამეცნ. საბჭო – თბ. : საბჭ. საქართველო, 1970 – ; 23სმ. ტ. 2 : საქართველო IV-X სს. / რედ. შ. მესხია – , 1973 – 421 გვ.