ირანში ქართველთა ნაკვალევზე

ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

ნაშრომში ქართული, აღმოსავლური და ევროპული ნარა-ტიული წყაროების, ახლად გამოვლენილი საარქივო დოკუმენ-ტების საფუძველზე, მდიდარი სამეცნიერო ლიტერატურის გათვალისწინებით შესწავლილია ქართველების ისტორია ირანში უძველესი დროიდან დღემდე. წარმოჩენილია საქართველო-ირანის ურთიერთობის ასპექტები. ნაჩვენებია ქართველების როლი ირანის პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ცალკე ადგილი ეთმობა ფერეიდნელი ქართველების საკით-ხების განხილვას, რაც ახალი მასალებით არის შეჯერებული.

რედაქტორი პროფ. ნ. ბართაია

რეცენზენტები: პროფ. დ. მალაზონია

პროფ. ს. ვარდოსანიძე